Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ ระดับ ๕ ( Steri Gage Steam Integrator) กำหนดรับและยื่นเอกสารพร้อมตัวอย่าง ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. เป็นต้นไป :: [ 27 เมษายน 2560 | เข้าอ่าน 1 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ืั้มิใช่ยา รายการชุดทดสอบทางชีวภาพแบบาำเร็จรูปสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออำไซด์ (กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาพร้อมทั้งนำตัวอย่างมายื่น ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และทดสอบพัสดุระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น.เป็นต้นไป) :: [ 20 เมษายน 2560 | เข้าอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 10 เมษายน 2560 | เข้าอ่าน 4 ครั้ง]
Hacked By Sald?r? Timleri Saruhan / Gecegezen #Turkhackteam.org :: [ 8 เมษายน 2560 | เข้าอ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 29 มีนาคม 2560 | เข้าอ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจหาระดับฮอโมนไทรอยด์ จำนวน ๑ ชุด รวม ๓ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น.ป็นต้นไป) :: [ 23 มีนาคม 2560 | เข้าอ่าน 15 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel