032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อครุภัณ์สำนักงาน รายการเครื่องแขนไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารุถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30น.-16.30น. :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: [ 21 มกราคม 2562 | เข้าอ่าน 2 ครั้ง]