032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๕๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 3 ตุลาคม 2561 | เข้าอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงซักฟอก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๑๐๗,๘๔๙.๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 3 ตุลาคม 2561 | เข้าอ่าน 10 ครั้ง]