032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 593,000.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 21 กันยายน 2561 | เข้าอ่าน 30 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,123,400.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 21 กันยายน 2561 | เข้าอ่าน 36 ครั้ง]