032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ วงเงิน 714,000.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น.) :: [ 21 กันยายน 2561 | เข้าอ่าน 7 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ วงเงิน 750,658.50 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น. :: [ 18 กันยายน 2561 | เข้าอ่าน 34 ครั้ง]