032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารุถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30น.-16.30น. :: [ 20 สิงหาคม 2561 | เข้าอ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารุถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30น.-16.30น. :: [ 17 สิงหาคม 2561 | เข้าอ่าน 24 ครั้ง]