032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ :: [ 14 สิงหาคม 2561 | เข้าอ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว :: [ 13 สิงหาคม 2561 | เข้าอ่าน 16 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ :: [ 10 สิงหาคม 2561 | เข้าอ่าน 18 ครั้ง]