Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจหาระดับฮอโมนไทรอยด์ จำนวน ๑ ชุด รวม ๓ รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ เปิดซองสอบราคาซื้อวันที่่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น.ป็นต้นไป) :: [ 23 มีนาคม 2560 | เข้าอ่าน 220 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น :: [ 13 มีนาคม 2560 | เข้าอ่าน 214 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 6 มีนาคม 2560 | เข้าอ่าน 205 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 6 เตียง จำนวน 1 ชุด (เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ) :: [ 3 มีนาคม 2560 | เข้าอ่าน 208 ครั้ง]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน ๑ คัน (เพื่่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ) :: [ 28 กุมภาพันธ์ 2560 | เข้าอ่าน 216 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel