032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศแผนจ้างต่อเติมโรงซักรีด :: [ 18 กรกฎาคม 2561 | เข้าอ่าน 28 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๙ รายการ วงเงิน ๒,๓๒๒,๙๐๒.๕๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30น. - 16.30น. และส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) :: [ 13 กรกฎาคม 2561 | เข้าอ่าน 34 ครั้ง]