032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมือระบบ Ultrasonic จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องล้างเครื่องมือชนิดความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร แบบ 1 หลุม จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องล้างเครื่องมือชนิดความถี่สูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร แบบ 1 หลุม จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารุถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30น.-16.30น. :: [ 5 กรกฎาคม 2561 | เข้าอ่าน 36 ครั้ง]