Hospital Search ::
 

 

 
   
 
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 12.00 น. :: [ 10 กันยายน 2558 | เข้าอ่าน 206 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 14.00 น. และส่งตัวอย่างของพัสดุจำนวน 8 รายการ ในวันที่ 23 ก.ย. 2558 :: [ 3 กันยายน 2558 | เข้าอ่าน 210 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมทางเดินเชื่อม ชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 1 - 9 กันยายน 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 12.00 น. :: [ 1 กันยายน 2558 | เข้าอ่าน 218 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (backbone) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 14.00 น. :: [ 1 กันยายน 2558 | เข้าอ่าน 218 ครั้ง]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจแบบ BIPHASIC จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2558 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 12.00 น. :: [ 1 กันยายน 2558 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนับปริมาณเม็ดเลือด เกล็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือดขาว ได้ไม่น้อยกว่า 5 พาร์ท จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00น. เป็นต้นไป) :: [ 27 กรกฎาคม 2558 | เข้าอ่าน 215 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกสำหรับตรวจการทำงานตับไต จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป) :: [ 27 กรกฎาคม 2558 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ชุดโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านโรคหัวใจ จำนวน 1 ชุด (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป) :: [ 23 กรกฎาคม 2558 | เข้าอ่าน 213 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-เครื่องผ้า จำนวน 18 รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - วันที่ 7 สิงหาคม 2558 และส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าวในวันที่ยื่นเอกสารสอบราคา เวลา 08.30น. - 16.30น. เปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00น.เป็นต้นไป) :: [ 20 กรกฎาคม 2558 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม รุ่นBV Pulsera (แบบรวมอะไหล่). จำนวน 1 รายการ (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 9-20 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป) :: [ 9 กรกฎาคม 2558 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวัดค่าเคมีคลินิกแบบพกพา สำหรับตรวจกาซในเลือดและเกลือแร่ จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาซื้อระหว่างวันที่ 8-24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ และเปิดซองสอบราคาซื้อในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00น. เป็นต้นไป) :: [ 8 กรกฎาคม 2558 | เข้าอ่าน 211 ครั้ง]
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel