Hospital Search ::
 

 

   
 
   
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

ศูนย์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้านบริการอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินในเขต 5

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในการถวายการแพทย์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
2. พัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ผสมผสาน ทุกระดับครอบคลุมทั้งเครือข่ายบริการ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสู่สังคมสุขภาวะ
4. พัฒนาระบบบริการจัดการแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.เป็นหน่วยบริการสมทบในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. บุคลากรมีความสุขและมีเกียรติภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. พัฒนาระบบริการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนาขีดความสามารถบริการให้ได้ตามมาตรฐานรพ. ระดับ 3.1 และได้รับการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน HA และอื่นๆ
3. การสร้างสุขภาพสู่หัวหินแข็งแรง
4. การพัฒนาระบบบริหารงาน , การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล
6. การสร้างพันธมิตรในการเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
8. สร้างเสริมขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการดูแลสุขภาพสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ประชาชนทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของการดูแลผู้ป่วย SUPER VIP ของโรงพยาบาลหัวหิน
2. การพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจให้ได้ตามเกณฑ์
3. ผู้รับบริการประทับใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาพยาบาลโดยได้ประกันคุณภาพตามมาตรฐาน HA และอื่นๆ
4. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. สังคมหัวหินในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลเป็นสังคมสุขภาวะ
6. มีนวตกรรมการบริหารและนวตกรรมการหารายได้ในการที่มีประสิทธิผลโดย เน้นที่ชาวต่างชาติและผู้มีรายได้สูงและมีระบบบริหารการเงินที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
7. เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย (e-Hospital) บนพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงสู่ชุมชน
8. โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับกรอบการปฎิรูประบบราชการ
9. โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาลที่เข็มแข็ง
10. เป็นหน่วยบริการส่งเสริมวิชาการและเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้
11. เป็นศูนย์การผลิตแพทย์และบุคลากรทาง สธ.ที่มีประสิทธิภาพ
12. มีบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและมีผลงานวิจัยที่มาตรฐาน

 
 
 
     
 
---------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน :: หน่วยงานในโรงพยาบาลหัวหินที่มีความประสงค์จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ | บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินสามารถติดต่อขอรับ e-Mail รพ.หัวหิน ได้ที่เบอร์ภายใน 4114 ในวันเวลาราชการ (e-Mail สามารถรับส่งไฟล์ได้ 64 MB และไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน)
     
โรงพยาบาลหัวหิน :: 30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350
อีเมล์ : admin@huahinhospital.go.th

Huahin-Hospital, COPYRIGHT © 2013 ALL RIGHTS RESERVED.View 1024x768 Pixel