032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
 


   
   
 
   
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] บันทึกขออนุมัติซื้อจ้างปี2563
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการ -ชำนาญการพิเศษ
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการสายวิชาการ 4 เล่ม
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มเลื่อนระดับชำนาญการสายเภสัชกร 4 เล่ม
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ขั้นตอนการถ่ายเอกสารของโรงพยาบาลหัวหิน
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มเสนอยาเข้าโรงพยาบาล
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มเลื่อนชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษสายพยาบาลวิชาชีพ 2562 (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบแสดงความจำนงขอรับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ และราคากลาง
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขออนุมัติการส่งตรวจหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานเภสัช)DUE VERSION 62
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ ปี2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ยุทธศาสตร์ รพ.หัวหิน 2561-2565 
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ2562
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ2562
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มแผนปี 2562
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ตัวอย่างการทำควบคุมภายใน และแบบฟอร์ม
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มของอนุมิติจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ตารางบันทึกความคลาดเคลื่อนทุกขั้นตอน
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] MEบริบาลและrecon
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แผนวัสดุสิ้นเปลือง(ยอดซื้อแล้ว)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แผนวัสดุวิสัญญี (ยอดซื้อแล้ว)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แผนวัสดุการแพทย์(ยอดซื้อแล้ว)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มปรับแผน
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ใบประสานวงรอบยาward pharmacy (กลุ่มงานเภสัช)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ใบบันทึก DUE version new (กลุ่มงานเภสัช)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) แบบใบลาไปต่างประเทศ
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)แบบแสดงความจำนงขอรับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)แบบฟอร์มตรวจราชการ ปี2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)ก่อสร้างไม่เกิน 500,000
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)ก่อสร้างเกิน 500,000
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)ขออนุมัติซื้อไม่เกิน 100,000 ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)ขออนุมัติซื้อเกิน 500,000 ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)ขออนุมัติซื้อเกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 โครงการ ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)แผนงาน, โครงการ ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)แผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)แผนก่อสร้าง,จ้างซ่อม,จ้างเหมาบริการ,จ้างงบ ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องผ่าตัด ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)แผนการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพัสดุ)แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานพรส.)แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] (งานแผน)แบบฟอร์มแผนครุภัณฑ์และโครงการ ปี 2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] บัญชีรายการยา ปีพ.ศ.2560
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ใบเบิกครุภัณฑ์ (กลุ่มงานพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ร่างบัญชีครุภัณฑ์สำนักบริหารการสาธารณสุข (กลุ่มงานพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 (กลุ่มงานพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 (กลุ่มงานพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กลุ่มงานพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] บันทึกขอโอน-ย้ายครุภัณฑ์ (กลุ่มงานพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] คู่มือการใช้บริการธนาคารเลือด (กลุ่มงานธนาคารเลือด)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] update ข้อมูลตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2560 (26 มกราคม 2560) กลุ่มงานนโยบายและแผน
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์ม นำเสนอผู้ตรวจราชการ ปี 2560 รอบที่ 1 อัพเดท วันที่ 26 มกราคาม 2560 (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] KPI&Template สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2560 (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] คู่มือการใช้บริการและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานพยาธิวิทยา)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มแบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 และ Strategic plan & KPI 20 ปี (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ตารารางเบิก ประจำปี 2560 (กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี (กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์สำคัญ (RM) บังคับใช้ 18 เมษายน 2560
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] คู่มือการใช้งานโปรแกรม ThaiRefer (ไอที)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มสำรวจรายการวัสดุสำนักงาน/การแพทย์ (ในคลัง) (กลุ่มงานแผน)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ใบขอใช้ห้องประชุม ปี 2559 (เวชนิทัศน์)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มการขอใช้บริการผลิตสื่อ (เวชนิทัศน์)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบบันทึกการขอยืมยาเสพติด (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มรายงานคุณภาพยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบแสดงความจำนงขอรับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขอย้ายขอโอน (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มทำชำนาญการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 (งานพัฒนาบุคลากร)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อเกิน 100,000 บาท (พัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อไม่เกิน 100,000 บาท (พัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนชำนาญการสายเภสัชกร (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่งสายเภสัชกร (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ตัวอย่างเขียนใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ แบบประเมินความเสี่ยงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] บันทึกขอโอน-ย้ายครุภัณฑ์ (ฝ่ายพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] บันทึกขอส่งคืนครุภัณฑ์ (ฝ่ายพัสดุ)
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบขออนุมัติตรวจสอบกล้องวงจรปิด‏
  [ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบฟอร์มกำหนดหน้าที่ (JOB DISCRIPTION) (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบใบขอยกเลิกวันลา
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบใบลาพักร้อน
[ดาวน์โหลดเอกสาร] แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว