นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน
นพ.ณัฐ รัตนโกสัย
นพ.ณัฐ รัตนโกสัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.ณัฐ รัตนโกสัย
นพ.ณัฐ รัตนโกสัยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.วิชัย  ศรีอุทารวงศ์
นพ.วิชัย ศรีอุทารวงศ์รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.วิชัย  ศรีอุทารวงศ์
นพ.วิชัย ศรีอุทารวงศ์รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมร
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมรรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมร
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมรรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

พญ.พัชราภรณ์  มาลีเวช
พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวชรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
พญ.พัชราภรณ์  มาลีเวช
พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวชรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
© 2023 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350