นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน
นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว
นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
.
นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว
นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
.
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมร
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมรรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมร
นางสุวัชรีย์ เดชาธรอมรรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
นพ.ณัฐ รัตนโกสัย
นพ.ณัฐ รัตนโกสัยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
นพ.ณัฐ รัตนโกสัย
นพ.ณัฐ รัตนโกสัยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์
นางพรทิพย์ อุไรรัตน์รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์
พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์
พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์รองผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
พญ.พัชราภรณ์  มาลีเวช
พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวชรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
พญ.พัชราภรณ์  มาลีเวช
พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวชรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
© 2022 โรงพยาบาลหัวหิน || HUA HIN HOSPITAL
30/2 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523000 โทรสาร : 032-547350