032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท แผนจ้างซ่อม จ้างเหมาบริการ จ้างบำรุงรักษา ค่าเช่า จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม/จ้างเหมาบริการให้ฟอกเลือดด้วยไตเทียม/จ้างเหมาบริการการรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด วงเงิน 253,283,647.00 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: [ 13 พฤศจิกายน 2562 | เข้าอ่าน 30 ครั้ง]