032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (นอกคลัง) วงเงิน ๑๓,๘๐๕,๐๗๖.๙๔ บาท (สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์ :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: เสริมลักษณ  
 
9 ตุลาคม 2561