032-523000 admin@huahinhospital.go.th Login
             
   
  ประกาศเผยยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทวัสดุทันตกรรม (สิ้นเปลือง) วงเงิน 3,829,945.38 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์ ) :: โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
     
     
 
โพสต์โดย :: วาสนา  
 
9 ตุลาคม 2561